GlyphBasicB

glyphbasicb-altsys-fontographer-4-0-3-18-03-1995.ttf
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789(!?$*%.;:,)
GlyphBasicB


Font:

  • Version:

    Altsys Fontographer 4.0.3 18.03.1995
  • Font family:

    B
  • Copyright:

    GlyphBasic
  • Note: