Al-Kharashi 60 Naskh

Swashes | 1.0 Fri Jun 10 00:49:41 1994