Al-Kharashi 59 Naskh

Variants | 1.0 Fri Jun 10 00:49:41 1994