Al-Kharashi 58 Naskh

regular | 1.0 Fri Jun 10 00:49:41 1994